中文版   |   English

For citation statistics, please see Google Scholar

77. Neutron Scattering Studies of the Breathing Pyrochlore Antiferromagnet LiGaCr4O8pdf
Zheng He, Yiqing Gu, Hongliang Wo, Yu Feng, Die Hu, Yiqing Hao, Yimeng Gu, Helen C. Walker, Devashibhai T. Adroja, and Jun Zhao
Physical Review Letters 127, 147205 (2021)

76. Polarized neutron scattering studies of magnetic excitations in iron-selenide superconductor Li0.8Fe0.2ODFeSe (Tc = 41 K)pdf
Die Hu, Yu Feng, Jitae T Park, Hongliang Wo, Qisi Wang, Frédéric Bourdarot, Alexandre Ivanov and Jun Zhao
Journal of Physics: Condensed Matter 33, 45LT01 (2021)

75. Survival of itinerant excitations and quantum spin state transitions in YbMgGaO4 with chemical disorderpdf
X. Rao, G. Hussain, Q. Huang, W. J. Chu, N. Li, X. Zhao, Z. Dun, E. S. Choi, T. Asaba, L. Chen, L. Li, X. Y. Yue, N. N. Wang, J.-G. Cheng, Y. H. Gao, Y. Shen, J. Zhao, G. Chen, H. D. Zhou and X. F. Sun
Nature Communications 12, 4949 (2021)

74. Magnetic Order and Its Interplay with Structure Phase Transition in van der Waals Ferromagnet VI3pdf
Yiqing Hao, Yiqing Gu, Yimeng Gu, Erxi Feng, Huibo Cao, Songxue Chi, Hua Wu, and Jun Zhao
Chinese Physics Letters 38, 096101 (2021)

73. Magnetic frustration and quantum fluctuation in rare-earth triangular-lattice magnetspdf
QIN Ya-Yuan,SHEN Yao,CHEN Gang,ZHAO Jun
Wuli 50, 454-462 (2021)

72. Critical Role of Sc Substitution in Modulating Ferroelectricity in Multiferroic LuFeO3pdf
Shiqing Deng, Jun Li, Didrik R. Småbråten, Shoudong Shen, Wenbin Wang, Jun Zhao, Jing Tao, Ulrich Aschauer, Jun Chen, Yimei Zhu, and Jing Zhu
Nano Letters (2021)

71. Structure and frustrated magnetism of the two dimensional triangular lattice antiferromagnet Na2BaNi(PO4)2pdf
Fei Ding, Yongxiang Ma, Xiangnan Gong, Die Hu, Jun Zhao, Lingli Li, Hui Zheng, Yao Zhang, Yongjiang Yu, Lichun Zhang, Fengzhou Zhao and Bingying Pan
Chinese Physics B (2021)

70. Evolution of spin excitations from bulk to monolayer FeSepdf
Jonathan Pelliciari, Seher Karakuzu, Qi Song, Riccardo Arpaia, Abhishek Nag, Matteo Rossi, Jiemin Li, Tianlun Yu, Xiaoyang Chen, Rui Peng, Mirian arcía-Fernández, Andrew C. Walters, Qisi Wang, Jun Zhao, Giacomo Ghiringhelli, Donglai Feng, Thomas A. Maier, Ke-Jin Zhou, Steven Johnston & Riccardo Comin
Nature Communications 12, 3122 (2021)

69. Observation of robust edge superconductivity in Fe(Se,Te) under strong magnetic perturbationpdf
Da Jiang, Yinping Pan, Shiyuan Wang, Yishi Lin, Connor M. Holland, John R. Kirtley, Xianhui Chen, Jun Zhao, Lei Chen, Shaoyu Yin, Yihua Wang
Science Bulletin 66, 425 (2021)

68. Quantum phase transitions in a quasi-one-dimensional Ising quantum magnet in transverse fieldspdf
Xiaowen Zhang, Zheng He, Yiqing Hao, Yao Shen, Shoudong Shen, Yu Feng, Guangyong Xu, Nicholas P. Butch, Gøran Nilsen, Wenbin Wang, and Jun Zhao
Physical Review B 103, 144405 (2021)

67. Observation of an electronic order along [110] direction in FeSepdf
Kunliang Bu, Wenhao Zhang, Ying Fei, Yuan Zheng, Fangzhou Ai, Zongxiu Wu, Qisi Wang, Hongliang Wo, Jun Zhao and Yi Yin
Nature Communications 12, 1385 (2021)

66. Field-tuned magnetic structure and phase diagram of the honeycomb magnet YbCl3pdf
YiQing Hao, HongLiang Wo, YiMeng Gu, XiaoWen Zhang, YiQing Gu, ShiYi Zheng, Yang Zhao, GuangYong Xu, Jeffery W. Lynn, Kenji Nakajima, Naoki Murai, WenBin Wang, Jun Zhao
Science China Physics, Mechanics & Astronomy 64, 237411 (2021)

65. Anomalous helimagnetic domain shrinkage due to the weakening of the Dzyaloshinskii-Moriya interaction in CrAspdf
B. Y. Pan, H. C. Xu, Y. Liu, R. Sutarto, F. He, Y. Shen, Y. Q. Hao, J. Zhao, Leland Harriger, and D. L. Feng
Physical Review B 102, 104432 (2020)

64. High-temperature charge-stripe correlations in La1.675Eu0.2Sr0.125CuO4pdf
Qisi Wang, M. Horio, K. von Arx, Y. Shen, D. John Mukkattukavil, Y. Sassa, O. Ivashko, C. E. Matt, S. Pyon, T. Takayama, H. Takagi, T. Kurosawa, N. Momono, M. Oda, T. Adachi, S. M. Haidar, Y. Koike, Y. Tseng, W. Zhang, J. Zhao, K. Kummer, M. Garcia-Fernandez, Ke-Jin Zhou, N. B. Christensen, H. M. Rønnow, T. Schmitt, and J. Chang
Physical Review Letters 124, 187002 (2020)

63. Approaching itinerant magnetic quantum criticality through a Hund’s coupling induced electronic crossover in the YFe2Ge2 superconductorpdf
D. Zhao, H. L. Wo, J. Li, D. W. Song, L. X. Zheng, S. J. Li, L. P. Nie, X. G. Luo, J. Zhao, T. Wu, and X. H. Chen
Physical Review B 101, 064511 (2020)

62. Neutron spin resonance in the heavily hole-doped KFe2As2 superconductorpdf
Shoudong Shen#, Xiaowen Zhang#, Hongliang Wo, Yao Shen, Yu Feng, A. Schneidewind, P. Čermák, Wenbin Wang, and Jun Zhao
Physical Review Letters 124, 017001 (2020)

61. Neutron scattering studies on unconventional superconductors pdf
Wo Hong-liang, Wang Qi-si, Shen Yao and Zhao Jun
Wuli (物理)48, 790-799 (2019)

60. Pressure-induced large enhancement of Néel temperature and electric polarization in the hexagonal multiferroic Lu0.5Sc0.5FeO3pdf
Fengliang Liu, Changsong Xu, Shoudong Shen, Nana Li, Hangwen Guo, Xujie Lü, Hongjun Xiang, L. Bellaiche, Jun Zhao, Lifeng Yin, Wenge Yang, Wenbin Wang, and Jian Shen
Physical Review B 100, 214408 (2019)

59. Study of intrinsic defect states of FeSe with scanning tunneling microscopypdf
Kunliang Bu, Bo Wang, Wenhao Zhang, Ying Fei, Yuan Zheng, Fangzhou Ai, Zongxiu Wu, Qisi Wang, Hongliang Wo, Jun Zhao, Chuanhong Jin, and Yi Yin
Physical Review B 100, 155127 (2019)

58. Intertwined dipolar and multipolar order in the triangular-lattice magnet TmMgGaO4pdf
Yao Shen, Changle Liu, Yayuan Qin, Shoudong Shen, Yao-Dong Li, Robert Bewley, Astrid Schneidewind, Gang Chen and Jun Zhao
Nature Communications 10, 4530 (2019)

57. Quantitative characterization of short-range orthorhombic fluctuations in FeSe through pair distribution function analysispdf
Benjamin A. Frandsen, Qisi Wang, Shan Wu, Jun Zhao, and Robert J. Birgeneau
Physical Review B 100, 020504(R) (2019)

56. Intertwined spin and orbital density waves in MnP uncovered by resonant soft X-ray scatteringpdf
Bingying Pan, Hoyoung Jang, Jun-Sik Lee, Ronny Sutarto, Feizhou He, J. F. Zeng, Yang Liu, Xiaowen Zhang, Yu Feng, Yiqing Hao, Jun Zhao, H. C. Xu, Z. H. Chen, Jiangping Hu and Donglai Feng
Physical Review X 9, 021055 (2019)

55. Coexistence of ferromagnetic and stripe-type antiferromagnetic spin fluctuations in YFe2Ge2pdf
Hongliang Wo, Qisi Wang, Yao Shen, Xiaowen Zhang, Yiqing Hao, Yu Feng, Shoudong Shen, Zheng He, Bingying Pan, Wenbin Wang, K. Nakajima, S. Ohira-Kawamura, P. Steffens, M. Boehm, K. Schmalzl, T. R. Forrest, M. Matsuda, Yang Zhao, J. W. Lynn, Zhiping Yin and Jun Zhao
Physical Review Letters 122, 217003 (2019)

54. Magnetic ground state of KCr3As3pdf
Yu Feng, Xiaowen Zhang, Yiqing Hao, A. D. Hillier, D. T. Adroja, and Jun Zhao
Physical Review B 99, 174401 (2019)

53. Evidence of nodal gap structure in the basal plane of the FeSe superconductorpdf
Pabitra K. Biswas, Andreas Kreisel, Qisi Wang, Devashibhai T. Adroja, Adrian D. Hillier, Jun Zhao, Rustem Khasanov, Jean-Christophe Orain, Alex Amato and Elvezio Morenzoni
Physical Review B 98, 180501(R) (2018)

52. Infrared spectroscopy study of ironbased superconductor Li0.8Fe0.2ODFeSepdf
Lin Tong, Hu Die, Shi Li-Yu, Zhang Si-Jie, Liu Yan-Qi, Lv Jia-Lin, Dong Tao, Zhao Jun, Wang Nan-Lin
Acta Physica Sinica (物理学报) 67, 207102 (2018)

51. Fractionalized excitations in the partially magnetized spin liquid candidate YbMgGaO4pdf
Yao Shen, Yao-Dong Li, H. C. Walker, P. Steffens, M. Boehm, Xiaowen Zhang, Shoudong Shen, Hongliang Wo, Gang Chen and Jun Zhao
Nature Communications 9, 4138 (2018)

50. Effect of spin-orbit coupling on the effective-spin correlation in YbMgGaO4pdf
Yao-Dong Li, Yao Shen, Yuesheng Li, Jun Zhao, Gang Chen
Physical Review B 97, 125105 (2018)

49. Structure of spin excitations in heavily electron-doped Li0.8Fe0.2ODFeSe superconductorspdf
Bingying Pan#, Yao Shen#, Die Hu, Yu Feng, J.T. Park, A.D. Christianson, Qisi Wang, Yiqing Hao, Hongliang Wo, Zhiping Yin, T.A. Maier and Jun Zhao
Nature Communications 8, 123 (2017)

48. Superconductivity across Lifshitz transition and anomalous insulating state in surface K–dosed (Li0.8Fe0.2OH)FeSepdf
Mingqiang Ren, Yajun Yan, Xiaohai Niu, Ran Tao, Die Hu, Rui Peng, Binping Xie, Jun Zhao, Tong Zhang and Dong-Lai Feng
Science Advances 3, e1603238 (2017)

47. Measurement of Meissner effect in micro-sized Nb and FeSe crystals using an NbN nano-SQUIDpdf
Long Wu, Lei Chen, Hao Wang, Qisi Wang, Hongliang Wo, Jun Zhao, Xiaoyu Liu, Xiaolei Wu and Zhen Wang
Superconductor Science and Technology 30, 074011 (2017)

46. Nodal superconducting gap structure in the quasi-one-dimensional Cs2Cr3As3 investigated using MuSR measurementspdf
D. T. Adroja, A. Bhattacharyya, M. Smidman, A. D. Hillier, Y. Feng, B. Pan, J. Zhao, M. R. Lees, A. M. Strydom and P. K. Biswas
Journal of the Physical Society of Japan 86, 044710 (2017)

45. Multiband one-dimensional electronic structure and spectroscopic signature of Tomonaga-Luttinger liquid behavior in K2Cr3As3pdf
M. D. Watson, Y. Feng, C. W. Nicholson, C. Monney, J. M. Riley, H. Iwasawa, K. Refson, V. Sacksteder, D. T. Adroja, J. Zhao and M. Hoesch
Physical Review Letters 118, 097002 (2017)

44. Evidence for a spinon Fermi surface in a triangular-lattice quantum-spin-liquid candidatepdf
Yao Shen, Yao-Dong Li, Hongliang Wo, Yuesheng Li, Shoudong Shen, Bingying Pan, Qisi Wang, H. C. Walker, P. Steffens, M. Boehm, Yiqing Hao, D. L. Quintero-Castro, L. W. Harriger, M. D. Frontzek, Lijie Hao, Siqin Meng, Qingming Zhang, Gang Chen and Jun Zhao
Nature 540, 559–562 (2016)

Also see “News and Views” (Nature 540, 534–535 (2016))

43. Observation of quasi-two-dimensional Dirac fermions in ZrTe5pdf
Xiang Yuan, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Awadhesh Narayan, Chaoyu Song, Shoudong Shen, Xing Sui, Jie Xu, Haochi Yu, Zhenghua An, Jun Zhao, Stefano Sanvito, Hugen Yan and Faxian Xiu
NPG Asia Materials 8, e325 (2016)

42. Highly Anisotropic and Twofold Symmetric Superconducting Gap in Nematically Ordered FeSe0.93S0.07pdf
H. C. Xu, X. H. Niu, D. F. Xu, J. Jiang, Q. Yao, Q. Y. Chen, Q. Song, M. Abdel-Hafiez, D. A. Chareev, A. N. Vasiliev, Q. S. Wang, H. L. Wo, J. Zhao, R. Peng and D. L. Feng
Physical Review Letters 117, 157003 (2016)

41. Enhancement of superconductivity under pressure and the magnetic phase diagram of tantalum disulfide single crystalspdf
M. Abdel-Hafiez, X.-M. Zhao, A. A. Kordyuk, Y.-W. Fang, B. Pan, Z. He, C.-G. Duan, J. Zhao and X.-J. Chen
Scientific Reports 6, 31824 (2016)

40. Magnetic ground state of FeSepdf
Qisi Wang#, Yao Shen#, Bingying Pan#, Xiaowen Zhang, K. Ikeuchi, K. Iida, A. D. Christianson, H. C. Walker, D. T. Adroja, M. Abdel-Hafiez, Xiaojia Chen, D. A. Chareev, A. N. Vasiliev and Jun Zhao
Nature Communications 7, 12182 (2016)

39. Transition from sign-reversed to sign-preserved Cooper-pairing symmetry in sulfur-doped iron selenide superconductorspdf
Qisi Wang, J. T. Park, Yu Feng, Yao Shen, Yiqing Hao, Bingying Pan, J.W. Lynn, A. Ivanov, Songxue Chi, M. Matsuda, Huibo Cao, R. J. Birgeneau, D. V. Efremov, and Jun Zhao
Physical Review Letters 116, 197004 (2016)

38. Hexagonal phase stabilization and magnetic orders of multiferroic Lu1−xScxFeO3pdf
L. Lin, H. M. Zhang, M. F. Liu, Shoudong Shen, S. Zhou, D. Li, X. Wang, Z. B. Yan, Z. D. Zhang, Jun Zhao, Shuai Dong and J.-M. Liu
Physical Review B 93, 075146 (2016)

37. A unifying phase diagram with correlation-driven superconductor-to-insulator transition for the 122 series of iron chalcogenidespdf
X. H. Niu, S. D. Chen, J. Jiang, Z. R. Ye, T. L. Yu, D. F. Xu, M. Xu, Y. Feng, Y. J. Yan, B. P. Xie, J. Zhao, D. C. Gu, L. L. Sun, Qianhui Mao, Hangdong Wang, Minghu Fang, C. J. Zhang, J. P. Hu, Z. Sun and D. L. Feng
Physical Review B 93, 054516 (2016)

36. Structural and magnetic phase diagram of CrAs and its relationship with pressure-induced superconductivitypdf
Yao Shen#, Qisi Wang#, Yiqing Hao#, Bingying Pan, Yu Feng, Qingzhen Huang, L. W. Harriger, J. B. Leao, Yang Zhao, R. M. Chisnell, J. W. Lynn, Huibo Cao, Jiangping Hu and Jun Zhao
Physical Review B 93, 060503(R) (2016)

35. Electronic structure of YFe2Ge2 studied by angle-resolved photoemission spectroscopypdf
D. F. Xu, D. W. Shen, D. Zhu, J. Jiang, B. P. Xie, Q. S. Wang, B. Y. Pan, P. Dudin, T. K. Kim, M. Hoesch, J. Zhao, X. G. Wan and D. L. Feng
Physical Review B 93, 024506 (2016)

34. Unexpected low thermal conductivity and large power factor in Dirac semimetal Cd3As2pdf
Cheng Zhang, Tong Zhou, Sihang Liang, Junzhi Cao, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Yao Shen, Qisi Wang, Jun Zhao, Zhongqin Yang and Faxian Xiu
Chinese Physics B 25, 017202 (2016)

33. Strong interplay between stripe spin fluctuations, nematicity and superconductivity in FeSepdf
Qisi Wang, Yao Shen, Bingying Pan, Yiqing Hao, Mingwei Ma, Fang Zhou, P. Steffens, K. Schmalzl, T. R. Forrest, M. Abdel-Hafiez, Xiaojia Chen, D. A. Chareev, A. N. Vasiliev, P. Bourges, Y. Sidis, Huibo Cao and Jun Zhao
Nature Materials 15, 159 (2016)

32. Superconducting ground state of quasi-one-dimensional K2Cr3As3 investigated using muSR measurementspdf
D. T. Adroja, A. Bhattacharyya, M. Telling, Yu. Feng, M. Smidman, B. Pan, J. Zhao, A. D. Hillier, F. L. Pratt and A. M. Strydom
Physical Review B 92, 134505 (2015)

31. Landau level splitting in Cd3As2 under high magnetic fieldspdf
Junzhi Cao, Sihang Liang, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Junwei Huang, Zhao Jin, Zhi-Gang Chen, Zhijun Wang, Qisi Wang, Jun Zhao, Shiyan Li, Xi Dai, Jin Zou, Zhengcai Xia, Liang Li and Faxian Xiu
Nature Communications 6, 7779 (2015)

30. Nodeless superconductivity in the presence of spin-density wave in pnictide superconductors: The case of BaFe2−xNixAs2pdf
Mahmoud Abdel-Hafiez, Yuanyuan Zhang, Zheng He, Jun Zhao, Christoph Bergmann, Cornelius Krellner, Chun-Gang Duan, Xingye Lu, Huiqian Luo, Pengcheng Dai and Xiao-Jia Chen
Physical Review B 91, 024510 (2015)

29. Neutron scattering measurements of spatially anisotropic magnetic exchange interactions in semiconducting K0.85Fe1.54Se2 (TN=280 K)pdf
Jun Zhao, Yao Shen, R. J. Birgeneau, Miao Gao, Zhong-Yi Lu, D.-H. Lee, X. Z. Lu, H. J. Xiang, D. L. Abernathy and Y. Zhao
Physical Review Letters 112, 177002 (2014)

28. Room-temperature multiferroic hexagonal LuFeO3 filmspdf
Wenbin Wang, Jun Zhao, Wenbo Wang, Zheng Gai, Nina Balke, Miaofang Chi, Ho Nyung Lee, Wei Tian, Leyi Zhu, Xuemei Cheng, David J. Keavney, Jieyu Yi, Thomas Z. Ward, Paul C. Snijders, Hans M. Christen, Weida Wu, Jian Shen and Xiaoshan Xu
Physical Review Letters 110, 237601 (2013)

27. Effect of electron correlations on magnetic excitations in the isovalently doped iron-based superconductor Ba(Fe1-xRux)2As2pdf
Jun Zhao, C. R. Rotundu, K. Marty, M. Matsuda, Y. Zhao, C. Setty, E. Bourret-Courchesne, Jiangping Hu and R. J. Birgeneau
Physical Review Letters 110, 147003 (2013)

26. Neutron-diffraction measurements of an antiferromagnetic semiconducting phase in the vicinity of the high-temperature superconducting state of KxFe2-ySe2pdf
Jun Zhao, Huibo Cao, E. Bourret-Courchesne, D.-H. Lee and R. J. Birgeneau
Physical Review Letters 109, 267003 (2012)

25. Neutron scattering study of underdoped Ba1-xKxFe2As2 (x=0.09 and 0.17) self-flux-grown single crystals and the universality of the tricritical point pdf
C. R. Rotundu, W. Tian, K. C. Rule, T. R. Forrest, J. Zhao, J. L. Zarestky and R. J. Birgeneau
Physical Review B 85, 144506 (2012)

24. Neutron scattering studies of spin excitations in hole-doped Ba0.67K0.33Fe2As2 superconductor pdf
Chenglin Zhang, Meng Wang, Huiqian Luo, Miaoyin Wang, Mengshu Liu, Jun Zhao, D. L. Abernathy, T. A. Maier, Karol Marty, M. D. Lumsden, Songxue Chi, Sung Chang, Jose A. Rodriguez-Rivera, J. W. Lynn, Tao Xiang, Jiangping Hu and Pengcheng Dai
Scientific Reports 1, 115 (2011)

23. Electron-spin excitation coupling in an electron doped copper oxide superconductor pdf
Jun Zhao#, F. C. Niestemski#, Shankar Kunwar, Shiliang Li, P. Steffens, A. Hiess, H. J. Kang, Stephen D. Wilson, Ziqiang Wang, Pengcheng Dai and V. Madhavan
Nature Physics 7, 719 (2011)

22. Electron-doping evolution of the low-energy spin excitations in the iron arsenide superconductor BaFe2−xNixAs2 pdf
Miaoyin Wang, Huiqian Luo, Jun Zhao, Chenglin Zhang, Meng Wang, Karol Marty, Songxue Chi, Jeffrey W. Lynn, Astrid Schneidewind, Shiliang Li and Pengcheng Dai
Physical Review B 81, 174524 (2010)

21. Neutron spin resonance as a probe of the electron superconducting gap in BaFe1.9Ni0.1As2 pdf
Jun Zhao, Louis-Pierre Regnault, Chenglin Zhang, Miaoying Wang, Zhengcai Li, Fang Zhou, Zhongxian Zhao, Chen Fang, Jiangping Hu and Pengcheng Dai
Physical Review B 81, 180505(R) (2010) Editors' Suggestions

20. Transition from three dimensional anisotropic spin excitations to two dimensional spin excitations by electron doping the FeAs-based BaFe1.96Ni0.04As2 superconductor pdf
Leland W. Harriger, Astrid Schneidewind, Shiliang Li, Jun Zhao, Zhengcai Li, Wei Lu, Xiaoli Dong, Fang Zhou, Zhongxian Zhao, Jiangping Hu and Pengcheng Dai
Physical Review Letters 103, 087005 (2009)

19. Spin waves and magnetic exchange interactions in CaFe2As2 pdf
Jun Zhao, D. T. Adroja, Dao-Xin Yao, R. Bewley, Shiliang Li, X. F. Wang, G. Wu, X. H. Chen, Jiangping Hu and Pengcheng Dai
Nature Physics 5, 555 (2009)

18. Inelastic neutron-scattering measurements of a three-dimensional spin resonance in the FeAs-based BaFe1.9Ni0.1As2 superconductor pdf
Songxue Chi, Astrid Schneidewind, Jun Zhao, Leland W. Harriger, Linjun Li, Yongkang Luo, Guanghan Cao, Zhu’an Xu, Micheal Loewenhaupt, Jiangping Hu and Pengcheng Dai
Physical Review Letters 102, 107006 (2009)

17. The crystalline electric field as a probe for long range antiferromagnetic order and superconductivity in CeFeAsO1-xFxpdf
Songxue Chi, D. T. Adroja, T. Guidi, R. Bewley, Shiliang Li, Jun Zhao, J. W. Lynn, C. M. Brown, Y. Qiu, G. F. Chen, J. L. Lou, N. L. Wang and Pengcheng Dai
Physical Review Letters 101, 217002 (2008)

16. Structural and magnetic phase diagram of CeFeAsO1-xFx and its relationship to high-temperature superconductivity pdf
Jun Zhao, Q. Huang, Clarina de la Cruz, Shiliang Li, J. W. Lynn, Y. Chen, M. A. Green, G. F. Chen, G. Li, Z. Li, J. L. Luo, N. L. Wang and Pengcheng Dai
Nature Materials 7, 953 (2008)
Selected by Thomson Reuters “Science Watch” as a “Fast Breaking Paper” (August, 2009), and one of the most-cited papers published in high Tc superconductors in the past 2 years (February, 2009). See “News and Views” (Nature Materials 7, 927 (2008)).

15. Low energy spin waves and magnetic interactions in SrFe2As2 pdf
Jun Zhao, Dao-Xin Yao, Shiliang Li, Tao Hong, Y. Chen, S. Chang, W. Ratcliff, II, J. W. Lynn, H. A. Mook, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, E. W. Carlson, Jiangping Hu and Pengcheng Dai
Physical Review Letters 101, 167203 (2008)

14. Lattice and magnetic structures of PrFeAsO, PrFeAsO0.85F0.15 and PrFeAsO0.85 pdf
Jun Zhao, Q. Huang, Clarina de la Cruz, J. W. Lynn, M. D. Lumsden, Z. A. Ren, Jie Yang, Xiaolin Shen, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao and Pengcheng Dai
Physical Review B 78, 132504 (2008)

13. Spin and lattice structure of single crystal SrFe2As2 pdf
Jun Zhao, W. Ratcliff, II, J. W. Lynn, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang, Jiangping Hu and Pengcheng Dai
Physical Review B 78, 140504(R) (2008) Editors' Suggestions

12. Doping evolution of antiferromagnetic order and structural distortion in LaFeAsO1-xFx pdf
Q. Huang, Jun Zhao, J. W. Lynn, G. F. Chen, J. L. Luo, N. L. Wang and Pengcheng Dai
Physical Review B 78, 054529 (2008)

11. Impact of oxygen annealing on the heat capacity and magnetic resonance of superconducting Pr0.88LaCe0.12CuO4-δ pdf
Shiliang Li, Songxue Chi, Jun Zhao, H.-H. Wen, M. B. Stone, J. W. Lynn and Pengcheng Dai
Physical Review B 78, 014520 (2008)

10. Distinction between the normal-state gap and superconducting gap of electron-doped cupratespdf
L. Shan, Y. L. Wang, Y. Huang, S. L. Li, J. Zhao, Pengcheng Dai and H. H. Wen
Physical Review B 78, 014505 (2008)

9. Weak coupling Bardeen-Cooper-Schrieffer superconductivity in the electron-Doped cuprate superconductors pdf
L. Shan, Y. Huang, Y. L. Wang, Shiliang Li, Jun Zhao, Pengcheng Dai, Y. Z. Zhang, C. Ren and H. H. Wen
Physical Review B 77, 014526 (2008)

8. Spin excitations in the optimally electron-doped superconductor Nd1.85Ce0.15CuO4 pdf
Jun Zhao, Pengcheng Dai and Shiliang Li
Wuli (物理)817-19 (2007)

7. Quantum spin correlations through the superconducting-normal phase transition in electron-doped superconducting Pr0.88LaCe0.12CuO4-δ pdf
Stephen D. Wilson, Shiliang Li, Jun Zhao, Gang Mu, Hai-Hu Wen, Jeffrey W. Lynn, Paul G. Freeman, Louis-Pierre Regnault, Klaus Habicht and Pengcheng Dai
Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 15259 (2007)

6. Neutron-spin resonance in optimally electron-Doped superconductor Nd1.85Ce0.15CuO4-d pdf
Jun Zhao, Pengcheng Dai, Shiliang Li, Paul G. Freeman, Y. Onose and Y. Tokura
Physical Review Letters. 99, 017001 (2007)

5. Thermal treatment effect of the oxidized La2CuO4+d: The access of continuous and discontinuous Tcpdf
L. H. Liu, LH, G. C. Che, Jun Zhao and Z. X. Zhao
Physica C 425, 37 (2005)

4. Influence of magnetic field on thermal conductivity of La2-xSrxCuO4 single crystals pdf
Zhao Jun, Shen Cai-Xia, Zhou Fang and Xiong Ji-Wu
Acta Physica Sinica (物理学报) 54, 3845 (2005)

3. Anomalies in low-temperature thermal conductivity of underdoped La2-xSrxCuO4 single crystals pdf
Jun Zhao, Cai-Xia Shen, Fan Zhou, Ji-Wu Xiong, Li-Hua Liu and Zhong-Xian Zhao
Superconductor Science and Technology 18, 966 (2005)

2. Insulator-metal transition and magnetoresistance of La0.5Ca0.5MnOy induced by tuning the oxygen content pdf
Y. G. Zhao, W. Cai, J. Zhao, X. P. Zhang, R. Fan, B. S. Cao, M. H. Zhu, Tom Wu, S. B. Ogale, S. R. Shinde, T. Venkatesan, Q. Y. Tu, T. K. Mandal and J. Gopalakrishnan
Journal of Applied Physics 92, 5391 (2002)

1. Electrical transport and magnetic properties of La0.5Ca0.5MnO3-y with varying oxygen content pdf
Y. G. Zhao, W. Cai, J. Zhao, X. P. Zhang, B. S. Cao, M. H. Zhu, L. W. Zhang, S. B. Ogale, Tom Wu, T. Venkatesan, Li Lu, T. K. Mandal and J. Gopalakrishnan
Physical Review B 65, 144406 (2002)

中子源链接:copyright©2019 赵俊课题组版权
有问题请联系15110190030(at)fudan.edu.cn